image 1 image 1 image 1 image 1 image 1

مهارت های سه گانه مدیریتی

آخرین تغییرات 1398/2/26 10:18:03 | تاریخ 1398/2/26 10:12:05 | دفعات خوانده شدن 147 | 0 نظرات

ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و

قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و کارایی این سازمان ها توسط

کارکنان صورت می گیرد. عملکرد کارکنان از مهمترین متغیرها در حیطه ی رفتار سازمانی

محسوب می شود. چرا که هر سازمان دارای هدفی است که فلسفه ی وجودی آن را

تشکیل می دهد. نیل به اهداف سازمان در گرو بسیج امکانات )سرمایه و تجهیزات و نیروی

انسانی( می باشد. در میان امکانات یک سازمان نقش محوری و اصلی بر عهده نیروی

انسانی است؛ زیرا که ایشان با ترکیب سرمایه و تجهیزات و نیروی خلاق و ابتکار خود در

صدد تحقق اهداف آن سازمان هستند. اگر به فرهنگ نیروهای سازمان توجه خاصی نشود

بالطبع عملکرد و کارایی آنان نزول خواهد کرد )موسوی، 1386 .)

حیات، پویایی و نوآوری فرهنگ و تمدن در هر جامعه ای در گروی توجه به کیفیت

آموزش و پرورش آن جامعه است . در دوران کنونی آموزش وپرورش مهمترین مسأله

در جوامع گوناگون به شمار می رود، بالاترین سرمایه گذاری ها باید در نظام آموزشی

صورت گیرد . آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و همان مرکبی است که می توانیم

به وسیله آن به سوی آینده حرکت کنیم )رضایی، 1381 .)

ارتباط مهارت هاي سه گانه مدیریتی و هویت سازمانی مدیران آموزش و پرورش  20

سازمان آموزش و پرورش از جمله سازمان های اجتماعی است که کار اصلی آن

پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان و آماده کردن آنان برای زندگی همراه با

خوشبختی و حیات معقول در جامعه آینده است . با توجه به اهمیت آموزش و پرورش

در رشد ابعاد وجود آدمی و تأمین نیازهای فردی و اجتماعی، امروزه این سازمان بسیار

گسترش یافته و امور مختلف آن توسط وزارتخانه ها و مؤسسات متعددی صورت

می پذیرد )صافی، 1378 .)

دنیای سازمانی امروز که به درستی می توان آ ن را " دنیای مدیریت نامید دنیایی است

مالامال از مسائل و مشکلات و پیچیدگی های آشکار پنهان که پیش بینی آنها با دقت

نسبتا معقولی با اشکال مواجه خواهد بود. راهی که در جلوی مدیران قرار دارد، توانمند

ساختن سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارت است، دانش و مهارتی که به

سرعت کهنه و از رده خارج می شود )ایران نژاد، 1386 .)

مدیریت در آموزش و پرورش بسیار حساس است شاید تا به امروز ژرفای آن به

خوبی درك نشده باشد . در قرن حاضر اهمیت این دانش بشری تا آن اندازه حساس است

که بعضی از ا فراد صاحب نظر دنیای امروز را دنیای مدیران آگاه می دانند و بر این باور

می باشند که تحقق اهداف و ایجاد تحول در امور با مدیریت علمی و صحیح امکان پذیر

است )صافی، 1381 .)

اگر مدیر سازمان بتواند به نحو احسن از امکانات و منابع موجود در سیدن به اهداف

مطلوب استفاده کند، هم خود فردی اثربخش خواهد بود وهم سازمانی که او مدیریت

آن رابرعهده دارد یک سازمان اثربخش خواهد بود انجام این مهم در صورتی میسر است

که از طریق ایجاد یک مدیریت صحیح و بر قراری هویت سازمانی برقرار شود ) پرونتلند 1 ،

1 Prontland

 فصل اول: کلیات کتاب

1380 .)

نظام آموزش و پرورش از گسترده ترین سیستمهای درون هر جامعه ای است که

سرنوشت آن جامعه را در بلند مدت تعیین می کند . در حقیقت باید گفت خوشبختی یا

بدبختی جامعه به آموزش و پرورش آن بستگی دارد . چنانچه آموزش و پرورش از نظر

ساختار و منابع درست طراحی و سازماندهی شده باشد در درازمدت توسعه جامعه را

تضمین خواهد کرد.

همه سازمانها از افراد تشکیل شدهاند. اهداف سازمانی به عنوان هدف و آرزوی

مشترك اعضای سازمانی، شاید مهمترین علت وجودی سازمانها تعبیر شوند. برای هر

کارگروهی باید یک رهبر و راهنما وجود داشته باشد تا افراد را در مسیر درست نگه دارد.

در سازمانها هم باید شخصی وجود داشته باشد تا کارها را هماهنگ کرده و از اتلاف منابع

جلوگیری کند. سازمان را به جلو هدایت کرده و با زمان همسو نماید و این شخص، مدیر

سازمان نام گرفته است. سازمانها برای اینکه بهطور مؤثری به اهداف خود دست یابند، به

مدیران لایق نیاز دارند. دستگاه آموزش و پرورش به مثابه بارزترین نمود سرمایهگذاری

انسانی در شکوفایی هر کشور نقش اصلی را به عهده دارد. پایه و اساس توسعه همه جانبه

اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه منوط به داشتن نظامآموزشی قوی است و

برای حصول این امر نیاز به مدیران کارآمد و اثربخش )بهرهوری( بیش از پیش احساس

میشود.

فرآیند مدیریت متضمن هماهنگکردن منابع انسانی و مادی به منظور دستیابی به هدف-

های سازمان است و تحقق این امر بر عهده مدیران سازمان است. امروزه سازمانهای بزرگ

که ابعاد گستردهای از نیازهای جوامع را پوشش میدهند، بدون برخورداری از مدیران مؤثر

و کارآمد قادر به ادامه حیات نمیباشند )ربانیخواه، 1380 (. مدیران برای ایفای نقش خود

ارتباط مهارت هاي سه گانه مدیریتی و هویت سازمانی مدیران آموزش و پرورش  22

نیاز به مهارتهای عمده و اساسی دارند. مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی عمدهترین آنها

هستند. میزان برخورداری از این مهارتها گام مهمی در یافتن نقاط ضعف و قوت مدیران

محسوب میشود. پیچیدگی، وسعت قلمرو وظایف و عناصر متشکله مدارس امروز در

مقایسه با مدارس گذشته نیاز به مدیران شایسته را در اولویت قرار میدهد. مدیریت

آموزشی در گسستن دورههای نامطلوب اخلاقی، علمی و فرهنگی در جامعه و ایجاد فضای

سالم، رشد اخلاقی، عاطفی، جسمانی و اجتماعی نقش حساسی دارد )بهرنگی، 1380 .)

با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است پس نتیجه می گیریم

مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت ها مجهز باشند؛ اما این مهارت ها کدامند

؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها

اشاره می شود؛ اما در تقسیم بندی که در چار چوب کلی رابرت کاتز 1 ( 1955 ( مهارتهای

مورد نیاز برای مدیران را به سه گروه تقسیم کرده است: الف. مهارت فنی 2 ؛ ب. مهارت

ادراکی 3 ؛ ج. مهارت انسانی 4 .

مهارت فنی: یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی

در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است. مهارتهای فنی از

طریق تحصیل، کارورزی و تجربه حاصل میشود. معمولاً مدیران این مهارتها را طی

دورههای آموزشی یا کارآموزی فرا میگیرند: نظیر روشهای برنامهریزی، بودجهبندی،

کنترل، حسابداری، امور مالی، کارگزینی و...)علاقهبند، 1388 .)

مهارت ادراکی: یعنی توانایی درك مشکلات کلی سازمان، مدیران باید بتوانند از نظر

1-Roberb Katz

2-Technical Skills

3-Conceptual Skills

4-Human Skills

23  فصل اول: کلیات کتاب

فکری مسائل و مشکلات پیچیده را تجزیه و تحلیل کنند و آنها را شناسایی نمایند )رابینز 1 ،

1381 .)

مهارت انسانی: یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و

همکاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درك

انگیزههای افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان، مهارت انسانی در نقطه مقابل مهارت فنی

است. یعنی کارکردن با مردم در مقابل کارکردن با اشیا و چیزها )علاقهبند، 1388 (. مهارت

انسانی یعنی توانایی نفوذ در افراد و ایجاد روابط صحیح با آنها )حسینینسب، 1385 .)

از طرفی هویت سازمانی در برگیرنده آن دسته از ویژگی های سازمانی است که از نظر

اعضای سازمان گذشته، حال و آینده سازمان را توصیف می کند. هویت سازمانی نقش

محوری در تنظیم هنجارهای رفتاری اعضای سازمان ایفا می کند. مدیران از ساز و کارهای

نمادین به منظور ترویج و تثبیت یک هویت ممتاز در سازمان استفاده نموده و این هویت

ممتاز و برجسته باعث بوجود آمدن خود تنظیمی در نزد افراد برای دستیابی به اهداف

عملکرد ی، جذب و نگهداری استعدادها و ایجاد امنیت ذهنی در سازمان شده و به افراد

جهت مواجه با موقعیت های ابهام آمیز کمک می نمایند )رحیم نیا و نیک خواه، 1390 .)

با وجود رابطه نزدیک بین هویت سازمانی و مسائل و موضوع های سازمانی باعث

می شود که افراد احساس وحدت و انسجام و پیوستگی نسبت به سازمان داشته باشند و خود

را جزیی از مسائل و مشکلات سازمان بدانند. به همین سبب هویت سازمانی یکی از

متغیرهای مهم سازمانی که باید در اولویت های مطالعاتی قرار بگیرد )لیو 1 ، 2011 .)

مطالعات نشان می دهد افرادی که در سازمان ها نتوانند با فرایندهای درون سازمانی

5 Rabinzz

1 leev

ارتباط مهارت هاي سه گانه مدیریتی و هویت سازمانی مدیران آموزش و پرورش  24

انطباق پیدا کنند یا به تعبیری جامعه پذیری در آن ها به صورت صحیح انجام نگرفته است

احساس مسولیت و رضایت فردی در انها کم است و در نتیجه پیامدهای منفی از جمله

اختلال در عملکرد سازمان دارند )حقیقتیان، 1392 (. به طور حتم تا زمانی که کارکنان

سازمان احساس هویت قوی تری با سازمان دارند باور آنها در باره سازمان بیشتر جنبه مثبت

دارد و با آگاهی کامل برای تحقق اهداف سازمان تلاش می کنند )الهیاری، 1381 .)

حال با توجه به موارد ذکر شده این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال اصلی می باشد

 چه رابطه ای بین مهارت های فنی، انسانی، اداراکی و هویت سازمانی مدیران آموزش و

پرورش شهرستان مسجد سلیمان می باشد 

 

بخشی از کتاب ارتباظ های سه گانه مدیریتی و هویت سازمانی مدیران آموزش و پرورش

اثر : صغری حافظی بیرکانی

منبع : http://www.nashrenazari.com

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است 


مقالات مرتبط
نظرات
نظری ثبت نشده
نظر دهید
نام و نام خانوادگی


آدرس ایمیل


نظر تذکر:کد HTML ترجمه نمی شود!

آنچه در عکس می بینید وارد کنید:

جستجوامروز

1398/8/28محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: