image 1 image 1 image 1 image 1

موقعیت جغرافیایی کویر ورامین

آخرین تغییرات 1397/4/11 09:32:31 | تاریخ 1396/8/10 13:51:35 | دفعات خوانده شدن 499 | 0 نظرات

بیابانزایی و بیابانزدایی: aesrf nction

بیابانی شدن پدیدهای است که در اثر عملکرد نادرست انسانی در طبیعت پدید میآید بیابانزایی یکی از شیوههای تخریب خاک در مناطق خشک، نیمه خشک وکم رطوبت است که بر اثر عوامل مختلف شامل: تغییرآب وهوا و فعالیتهای انسانی ازاعمالی که منجربه بیابانزایی میشود، اشاره كرد.

عوامل تهديدكننده بيابانزدايي:

عواملي طبيعي و جغرافيايي چون گرماي شديد، نوسانهاي جوي، خشكسالي، فرسايش آبي و بادي و نيز به موازات آن اقدامات انساني چون چراي بيرويه و نبود تعادل دام و مراتع، بهره برداري غيراصولي و چراي گوسفندان جنگلها انجام عمليات نادرست كشاورزي، تبديل اراضي به مسكوني و جادهسازي و استفاده بيرويه از منابع سفرههاي آب زيرزميني، استخراج معادن، آبياري زمين با آب شور و از بين بردن گياهان با آتش سوزي پديده بيابانيزايي را تشديد ميكنند. خطراتی که انقراض گونههای گیاهی و جانوری، زمین وانسان راتهدید میکند!    

پيشينه مقابل با بيابانزايي در دوره قاجاری: پيشينه مقابل با بيابانزايي و پیشگیری از اراضی کویر و شوره زار حاشیهی خوارو ورامین از سال 1326 ه.ق دوره احمدشاه قاجاریه میرسد که از طرف وزارت فلات وتجارت و فوائد عامه در 14 ماده پیشنهادی به مجلس ملی که ریاست آن مرتضی قلیخان صنیعالدوله بوده شد. است.[1]

پيشینه مقابل با بيابانزدايي از  دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی:

آغاز جلوگیري از شنهای روان از سال 1344 زماني كه حركت شنهاي روان معضلي براي تردد قطارها مشهد شد و ازحركت قطار جلوگيري ميكرد شروع شد كه روزانه 100 كارگر براي حل اين مشكل، گروهي به نام شن روب در طرفين ريلهاي مستقر

شدند. تا شنها را از روي ريل پاك كنند اين كار مقطعي بوده و نتيجهاي در برنداشت تا اینکه سرانجام سال 1354 دولت پهلوي تصميم گرفتند برای جلوگيري از شنهاي روان در کویرحفاظت شده منطقه ورامین با ایستگاه 23000 هکتاری اراضی جنگلکاری دستکاشت و 10000 هکتار گونههای تاغ و آترپسیلکس آغاز شده و با اجرای طرحهای احیای مناطق بیابانی و حفظ خاک و مبارزه با پیشروی کویر بهطور جدی واساسی با تبدیل ماسه زارها به جنگلهای دست کاشت به مساحت و ایجاد فضای سبز که به صورت کمربندی با پهنای قابل ملاحظهای از حاشیه کویر در جنوب و شرق ورامین را در برگرفته تاثیر فوقالعادهای مطلوب به اوضاع اقلیمی منطقه ورامین حتی تهران است. فعلی) و تاسیس ایستگاههای متعد و تحقیقات وسیع همه جانبه مبتنی برروش علمیتر در این زمینه بخصوص تثبیت شنهای روان داشته باشیم. 

امید است که در سال­های آتی با استقرار سازمان منابع طبیعی در منطفه ورامین باشم تا با همكار منابع طبيعي دست به توسعه بيولوژيكي قابل قبولی بزنند هر چند در چند سال اخیر کارهای خوبی به خصوص شرق ورامین انجام گرفت. از اينرو دو ايستگاه تثبيت شن در منطقه به مساحت 12000 هزار هكتار تاغ در محلهاي ابردژ و آبشور

كه در حال حاضر هم فعاليت ميكنند، مستقر شد و به كاشت نهالها و حفاظت مختلف پرداختند كه سازگار با محيط باشد  از جمله گونه گياهان تاغ بهترين گزينه براي جلوگيری از شنهاي روان و با اقليم آبوهواي منطقه بود. با اين كار دولت وقت توانست مشكل شنهاي روان را در منطقه به كلي حل كند از آن سال تاكنون سالانه 100 تا 150هكتار تاغ كاري روز به روز شنهاي روان كمتر شده تا جاي كه 3500 هكتار از اراضي بياباني تبديل آن به مزارع كشاورزي ايجاد 4000 شغل مستقيم و غيرمستقيم و همچنين ايجاد 15000 هزار هكتار جنگلي دستكاشت بياباني اميد زندگي را با رونق كشاورزي در منطقه دو چندان ساخته است. از اين رو تغيير بزرگي نظر هر بازديد كننده خارجي را به خود جلب ميكند. از جمله نمايندگان سازمان فايو و ملل متحد كه در تاريخ 3ـ1391 از فعاليتهاي بيابانزايي در منطقه ابردژ ورامین ديدن كردند. سالانه 250 ميليون تومان براي35 هزار هكتار از اراضي با دو حلقه چاه آبياري در نظر گرفتند. هرساله شاهد بخشی از اراضی قابل استفاده از منظر انتفاع از بین میروند. [2]که این به معنای افزایش روند بیابانی شدن اراضی است نابودی پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و بیدفاع گذاشتن خاک در مواجه با سیلاب و باد منجر به افزایش سیلهای مخرب و طوفانهای شدید حاصل شیوههای نادرست بهرهبرداری از طبیعت است که خود نیز نابسامانیهاو درماندگیهای اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی دیگری را بدنبال دارد. اولویت اصلاحی مبارزه با این پدیده، پیشگیری از تخریب زمینهایی است که هنوز به طور کامل تخریب نشدهاند یا میزان تخریب در آنها کم است، این در حالی است که، برای اراضی تخریب شده نیز باید برنامههای اصلاحی در نظر گرفت گرچه هرسال متولیان و مجریان تلاش هزینه زیادی برای حفظ و نگهداری اراضی جنگلی و مرتعی و حوزههای آبخیز اعمال میکنند اما چون این تلاشها به عزم و اراده ملی و همگانی تبدیل نشده، همواره سرعت تخریب منابع طبیعی بیش از تلاشهای صورت گرفته برای اصلاح و سازندگی بوده است.  

 

بخشی از کتاب سیمای پارک ملی جوادآباد ورامین

اثر : علی رضا تاجیک 

استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است 

 

http://www.nashrenazari.com

 

 

  

 

 

نظرات
نظری ثبت نشده
نظر دهید
نام و نام خانوادگی


آدرس ایمیل


نظر تذکر:کد HTML ترجمه نمی شود!

آنچه در عکس می بینید وارد کنید:

جستجوامروز

1398/3/6محصولی در سبد خرید شما نیست
آدرس ایمیل:

رمز عبور: